Breaking News

  • פוסטים

לישון כמו תינוק ?

באמת רוצים לישון כמו תינוק ?

תחשבו שנית

למימרה “לישון כמו תינוק” יש שורשים עתיקים. אבל,לא בטוח שתרצו להתעורר כל שעתיים בוכים ורעבים.

כנראה לא פשוט להיות תינוק ועוד פחות פשוט להיות הורים לתינוק.

לכל שכבת גיל מאפייני שינה מיוחדים. ההתיחסות כאן לשנתם של תינוקות ועוללים בלבד.

אנחנו מביטים על ראשית דרכם של בני האנוש הקטנים ומייד מתעוררות שאלות לגבי המעורבות וההשפעה שלנו המבוגרים.

באיזו מידה אנחנו מאפשרים התפתחותם של תהליכים טבעיים ובאיזו מידה “מולבשים” על התינוקות תכתיבים חברתיים .

אתיחס כאן רק למימצאים הביולוגיים הידועים ולנתונים המקובלים בחברות דומות לשלנו.

נושא ההשפעות החברתיות / פוליטיות ראוי להתיחסות רחבה נפרדת.נישא בשנתו

שנת תינוק סדירה ? זה מגיע. לאט

כפי שיעידו ההורים הטריים המאושרים, שנתם של הילודים בלתי סדירה לאורך כל היממה.

בהנחה שינתן לו לישון ללא הגבלות, יזדקק הילוד בדרך כלל ל 18-16 שעות שינה במשך יממה.

השינה מתחילה להתנהל בצורה יותר סדירה בערך מגיל 6 חודשים.

בשלב זה כבר באה לידי ביטוי גם השפעת תהליך ה”תירבות” ( סוציאליזציה) של הילוד.

שנת הלילה נמשכת כ 12 שעות ובנוסף, פרקי שינה קצרים לאורך היום.

כפי שצוין בפרק נפרד בנושא הפקת המלטונין, בלוטת האצטרובל של הילוד מתחילה לתפקד רק מגיל שלושה חודשים.

משלב זה, תפוקת המלטונין גודלת בהתמדה. זה מסביר את התפתחות הסדירות של שנת התינוק לרווחת ההורים.

שנתם של הילודים אינה רגועה כלל ויהיו בה תנועות ועויתות רבות.

תופעה זאת מתקשרת עם הנתון של היות שלב השינה המוגדר כשנת החלום, או שנת REM מהוה כ 50% מזמן השינה של הילוד.

זהו שלב פעיל מאד וגם כל השרירים פעילים, כיון והמוח עדיין לא מפותח מספיק ולא משבית את פעולת השרירים הרצוניים.

להבדיל, אצל הבוגר, בשלב ה REM רואים פעילות מוחית אינטנסיבית, אבל הגוף במצב של כמעט שיתוק.

התינוק עכשיו עולל – והשינה בהתאם

מגיל 3 חודשים ועד 11 חודשם יזדקק העולל ל 15-14 שעות שינה ליממה. מגיל שנה מומלץ על 13-11 שעות שינה.

תופעה מענינת שנמצאה במחקרים מצביעה על היות רוב העוללים ישנים פחות מהמומלץ, תופעה מערבית מוכרת גם בגילאים מתקדמים יותר.

קשה “להאשים” בכך את הזאטוטים עצמם, בהתחשב בתכתיבים הסביבתיים של ריבוי גירויים, פעילות סביבתית מתמדת והרגלי חיים דחוסים של ההורים.

אפשר להוסיף לכך גם טיעונים חברתיים המעודדים קיצור שעות שינה למען היעילות ופיתוח הרגלי חיים תחרותיים אינטנסיביים.

מקורות

Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 12, No. 6,  2016. Recommended Amount of Sleep for Pediatric Populations

Finn Davis, Katherine. Kathy P. Parker. Gary L. Montgomery, L. Gary. Sleep in Infants and Young Children. Journal of Pediatric Health Care, 2004

השאר תגובה

השאר תגובהמאמרים דומים: