Breaking News

  • No posts were found

סקר שינה ובריאות בישראל

על השינה בסטטיסטיקה ישראלית

קצת נתונים יבשים על מצב השינה של הישראלים. הנתונים פורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהודעה לעיתונות בתאריך 17.1.2012. הסקר נערך בשנת 2010 כך שהוא עדכני למדי.

ההודעה לעיתונות קצרה ותמציתית. בסקר עצמו הפירוט רחב יותר. אותנו מענינות ההשלכות של הנתונים מן ההיבט הבריאותי והסביבתי, כמו בטיחות, תיפקוד, יחסי ם חברתיים. לכך התיחסות פרטנית נפרדת.

‏הודעה לעיתונות

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 בנושאי בריאות:

בעיות שינה, מצבים רגשיים, בדיקות וטיפולים רפואיים

בקרב בני 20 ומעלה

שעות שינה ישראלים

שעות שינה ישראלים

בעיות שינה

  • 20% ישנים פחות מ-6 שעות בלילה, 31% מבני 65 ומעלה.
  • 14% מתקשים להירדם כמעט בכל לילה: 17% מהנשים ו-11% מהגברים.
  • בקרב בני 75 ומעלה השיעור עומד על 36%.
  • 18% מרגישים עייפות רבה במשך היום: 13% מהגברים ו-22% מהנשים.

 מצבים רגשיים

  • 24% חשים לחוצים לעיתים קרובות, 9% חשים מדוכאים לעיתים קרובות.
  • ל-15% דאגות הפריעו לישון לעיתים קרובות, במהלך החודש האחרון.
  • נשים מעידות יותר מגברים על תחושות לחץ ודיכאון ועל דאגות המפריעות לישון.
  • בהשוואה לשנים קודמות ניכרת ירידה בדיווח על מצבים רגשיים שליליים.

אלו הנתונים שהלשכה לסטטיסטיקה מצאה לנכון להדגיש בהודעתה לעיתונות. אבל בהיבט המיקצועי על השינה מן הראוי להתיחס קצת שונה לנתונים.

ראשית, כל המחקרים בתחום השינה מצביעים על הצורך של אדם בוגר בשינה של בין 7 ל 8 שעות.  במילים אחרות,  שינה של פחות מ 7 שעות לא רצויה ומשמעותה יצירת חסך שינה מצטבר עם כל המשמעויות השליליות שבכך.

 

מהנתונים שבטבלה המפורטת של הסקר הנ”ל נמצא :

ש   50.3%   מבני 20 ומעלה ישנים פחות מ 7 שעות

ו   20.2%  ישנים מעל 8 שעות, שגם לא מומלץ.

 בסיכום, מסתבר  שרק כ 30% מהאוכלוסיה הבוגרת ישנה את כמות השעות המומלצות שבין 7 ל 8 שעות.  נתון זה מדאיג למדי, בהתחשב בהשלכות השליליות של תיפקוד, יעילות, בטיחות וחיי חברה בכלל.

הסקר אכן מצביע גם על הסימפטומים וגם על התוצאות, בהתיחס להרגשת העייפות, הרגשת הלחץ והדיכאון, הדאגה והקושי להירדם ולישון שינה רגועה.

מן הסקר כמובן קשה להצביע מה הם הגורמים לתוצאות ומה קדם למה.

נושאים אלה  של ליקוי שינה, הפרעות שינה, חסך שינה, גורמים ותוצאות, נדונים בנפרד בהרחבה.

נקודה אחת חשובה כדאי להדגיש – שבהרבה מאד מיקרים, בעיות שינה הן בעצם רק הסימפטום המצביע על בעיה הדורשת טיפול. הסימפטום מתריע על הצורך לבדוק את הסיבה האמיתית היכולה להיות בריאותית או התנהגותית ועוד אפשרויות רבות.

חומר לעיון

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 בנושאי בריאות: בעיות שינה, מצבים רגשיים, בדיקות וטיפולים רפואיים

 

 

 

 

השאר תגובה

השאר תגובה